TAPDK Süre Uzatım Genelgesi
2018 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) ilgili hükümleri doğrultusunda, mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun Tütün Mamulü ve Alkollü İçki satışı yapanlar adına Satış Belgesi düzenlenmesi işlemleri dahil bazı görevleri Bakanlığımıza devredilmiştir.

Bakanlığımızca 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için 02 Ocak 2018 – 02 Nisan 2017 tarihleri arasında 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri "Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi" geçerliliğini yitirecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin besinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu bir süre uzatım dilekçesi ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

2018 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

I- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2018 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan "GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranı", ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranında "Yeni Başvuru" ve "Süre Uzatım İşlemi" olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.

Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki GTHB (TAPDK) Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Yetkili Müdürlüklerden temin edilebilecektir.

II- Satıcıların Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont , mevcut satış belgeleri ve  süre uzatım dilekçesi birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Yetkili Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.

Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontunun asıl sureti  Müdürlüklere teslim edilecektir.

III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nargilelik tütün mamulü sunumu uygunluk belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.       

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri 
Tüm mahallerde 5.750 TL
2Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde300 TL
3Açık İçki Satış Belgeleri 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde1. 240 TL
4Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde3.035 TL

 
''