Etik Davranış Kuralları

​FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI ​​


1          Hak ve hukuka uyum esastır.
2          Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
3          Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4          Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5          İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6          Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık     olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
7          Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.

​​YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI​


​​​​​​8          Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
9          Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
10        Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
11        Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
12        Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
13        Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
14        Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
15        Başarılı çalışmalar takdir edilir.
16        Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
17        Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
18        Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI​

​​​​​​​19        Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
20        Mesai kavramına azami özen gösterilir.
21        Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
22        Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
23        Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
24        Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
25        Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
26        Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
27        Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
28        Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
29        Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
30        Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
31        Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
32        Çalışanların performansı ödüllendirilir.
33        Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
34        Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
35        Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
36        Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
37        Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.
''